Utilizator
Paraola

a

 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA
de Achizitie accesorii de birou
Cerere de oferta online - 337276
pentru proiectul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS)Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, a demarat, în data de 01 octombrie 2010, proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului OperaTional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la scoală la viaţa activă. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, în calitate de solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi diseminare în proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/90/2.1/S/61957 din data de 08.07.2010, lansează procedura de achiziţie cerere de oferte online care a fost publicată la adresa www.e-licitatie.ro în invitatie de participare nr.337276 data de 12.10.2012.

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Accesorii de birou si produse de papetarie pentru proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957.

Cod CPV: 30192000-1 – Accesorii de birou valoare estimata 53585,57 lei fara TVA.aferent proiectului este Lot 2 cu valoarea estimata de 44230 lei fara TVA
Descriere:
Achizitie Accesorii de birou si produse de papetarie in conformitate cu descrierile din caietul de sarcini.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Ofertele se vor transmite online SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.10.2012 ora 15.00 (ora locala). Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 09.00 şi 17.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos:
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 09.00 şi 17.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos
Dl. Ing. Ferenc VIKTOR - Administrator contractări achiziţii publice
Universitatea din Oradea
Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Achiziţii
E-mail: fviktor@uoradea.ro ,tel/fax 0259408751
Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele, conţinând toate documentele specificate mai sus, se transmit în format electronic prin intermediul SEAP, conform condiţiilor tehnice ale acestuia.Pana la data de 25.10.2012 ora 15.00.
Data deschiderii ofertelor este dupa data de 25.10.2012 ora 15.00,Birou Licitatii


Intocmit:
Ing.Ferenc VIKTOR