Utilizator
Paraola

a

 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA
de Servicii de cazare la hotel
Achiziţie directă
pentru proiectul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS)


Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, a demarat, în data de 01 octombrie 2010, proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la scoală la viaţa activă. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, în calitate de solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru efectuarea achiziţiilor propuse în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/90/2.1/S/61957 din data de 08.07.2010, lansează procedura de achiziţie directă offline care a fost publicată la adresa www.practipass.ro în data de 20.06.2013 .

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Servicii de cazare la hotel pentru proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957.
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor prin intermediul creşterii competitivităţii sistemului educativ şi eficientizării stagiilor de practică pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii.Descriere Servicii de cazare la hotel
Cod CPV: 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel
Valoare estimata 150000 lei fara TVA.
Titlul proiectului: Programul de practică pentru studenţi “Protecţia copilului - de la teorie la practică”
Caiet de sarcini

Specificaţii tehnice ale serviciilor
Cerinţe minime obligatorii:
Denumire eveniment: Schimb de experientă
Perioada de derulare: 30.06.2013-06.07.2013
Participanti: 39 studenti si 6 specialisti (39 studenti - capitolul Participanti si 6 specialisti - capitolul Resurse Umane).

Detaliere grup:
Grup Oradea – 13 studenti ai Universitătii din Oradea, membri ai grupului tintă studenti si 4 specialisti, reprezentanti ai Universitătii din Oradea.
Grup Arad - 13 studenti ai Universitătii Aurel Vlaicu Arad, membri ai grupului tintă studenti si 1 specialist, reprezentant al Universitătii Aurel Vlaicu Arad.
Grup Bucuresti - 13 studenti ai Universitătii Bucuresti, membri ai grupului tintă studenti si 1 specialist, reprezentant al Universitătii din Bucuresti.

Necesar cazare Debrecen (Ungaria):
Cazare 6 nopti
Necesar specialisti – 2 camere single; 2 camere duble.
Necesar studenti – 15 camere duble si 3 camere pentru 3 persoane.


Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Ofertele se vor depune la Registratura Universitatii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, localitatea Oradea, judeţul Bihor.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.05.2013, ora 10:00 (ora locală). Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România. Acest manual poate fi accesat pe următoarea pagină de internet:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 09.00 şi 17.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.

Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Ofertele, conţinând toate documentele specificate în documentaţia de elaborare a ofertei, se transmit la Registratura Universitatii din Oradea.
In atentia:
Dl. ing. Ferenc VIKTOR - Administrator contractări achiziţii publice
Universitatea din Oradea
Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Achiziţii
E-mail: fviktor@uoradea.ro
Data deschiderii ofertelor este :25.06.2013 ora 12.00


DESCARCA DOCUMENTATIA